Statutter for FALK

Statutter for Foreningen for Antroposofisk Legekunst i Norge

Stiftet 30. juli 1980.

1. Foreningens foremål skal være å støtte og verne om den impuls som Rudolf Steiner og Ita Wegman har gitt til en utvidet legekunst.

Dette skal skje gjennom å spre og fordype kunnskapen om denne impulsen, ved å bidra til virkeliggjørelsen av praktiske initiativ som forskning, utdannelse, m.m., samt ved å gjøre foreningen til et samlingspunkt for mennesker som er interesserte i en utvikling av denne legekunsten.

2. Medlem kan alle bli som ser noe berettiget i foreningens formål.

3. Foreningen skal ha et årsmøte hvert år. Ved dette skal det velges styre med 5-7 medlemmer, utpekes to revisorer og fastsettes årskontingent. Styremedlemmer velges for to år av gangen. Halve styret velges vekselvis hvert år. Gjenvalg kan skje.

4. Beslutning om endring eller tillegg til statuttene skjer med 2/3 flertall og må vedtaes på to på vherandre følgende møter hvorav minst et må være ordinært årsmøte.

5. Foreningen kan oppløses etter beslutning på to på hverandre følgende møter slik som for statuttendringer. Styret skal i så fall legge frem forslag til disposisjon av foreningens midler